การเตรียมตัวเดินทางไปกับทัวร์เกาหลี

การเตรียมตัวเดินทางไปกับทัวร์เกาหลี

ตุลาคม 11, 2016 Off By คนเที่ยว ทั่วไทย

 

การเตรียมตัวก่อนวันเดินทาง

ท่านควรจะประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแลกเงินไว้ให้พอสำหรับในการเดินทาง และเผื่อไว้สำหรับช้อปปิ้งด้วย แนะนำว่าควรมีเงินสดพกติดตัวไปอย่างน้อยคนละ 10,000 บาท เผื่อกรณีฉุกเฉิน ต้องใช้เงินสดในการใช้จ่ายต่างๆ การถือบัตรเครดิต ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกัน (ร้านค้าบางแห่งจะรับบัตรเครดิต แต่บางแห่ง เช่นร้านเล็กๆ จะรับแต่เงินสด) และ ควรให้เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อท่านระหว่างดำเนินทัวร์เกาหลีได้ในกรณีฉุกเฉิน (ปกติทางบริษัทฯ จะเก็บบันทึกเบอร์โทรของลูกค้า ตอนที่ทำจองเข้ามา ซึ่งถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง) นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้ หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย หรือจะมีการแยกตัวระหว่างทริป, ญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า (ถ้าท่านต้องการออกนอกกรุ๊ปทัวร์ในระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนทำการจอง ซึ่งทางบริษัท ของสงวนสิทธิ์พิจารณารับ หรือไม่เป็นกรณีๆ ไป)

 วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน ควรเตรียมเอกสาร กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ปกติแล้วทางบริษัทฯ จะจัดสำรองไว้ให้ สามารถรับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง ในวันเดินทาง) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ทำเช็คลิสต์ สำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในวันเดินทาง ส่วนกระเป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องประดับ/พาสปอร์ต/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ/ยาประจำตัว ควรพกติดตัวเสมอ

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน

คณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยระดับสากล

gel-law

  • ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้
  • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
  • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง โดยต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดตรวจค้น
  • ของเหลว เจล สเปรย์ที่มีความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ต้องบรรจุในกระเป๋าสัมภาระที่ท่านจะบรรทุกลงใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อผ่านขั้นตอน เช็ค – อิน เท่านั้น
  • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการช้อปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และไม่ควรเปิดแพ็คเกจออก

น้ำหนัก และขนาดกระเป๋าเดินทางที่สายการบินอนุญาต น้ำหนักสัมภาระที่สามารถฝากใต้ท้องเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่ควรเกิน 2 ชิ้น และน้ำหนักรวมแล้วต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม) น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อท่าน (1 ชิ้น โดยมีขนาดเล็ก สามารถเก็บใส่สัมภาระกระเป๋าเหนือศรีษะ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน เช่น ไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน บางสายการบินการเดินทางเป็นครอบครัว หรือหมู่คณะ สามารถแชร์น้ำหนักกระเป๋าได้

(หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินจำนวนที่สายการบินกำหนด  ลูกค้าจะต้องชำระให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน  เคาน์เตอร์เช็คอิน)

เพิ่มเติม โรงแรมทั่วไปในเกาหลีทั้งระดับเฟิรสคลาสถึงดีลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ ถ้ากระเป๋าเดินทางของท่าใหญ่มาก และยกไม่ไหว ควรเตรียมสัมภาระใบขนาดกลางเพื่อความสะดวกในการขนย้ายกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง